مزار شریف زیبا Мазори Шарифи Зебо

 

Мазори Шариф шаҳри бузург дар шимоли Афғонистон аст. Сокинонаш асосан тоҷикон мебошанд. Аҳолиаш зиёда аз 300000 нафар мебошанд.

مزار شریف شهری بزرگ در شمال افغانستان است. ساکنانش اساسا تاجیکان میباشند.اهالیش زیاده از 300000 نفر میباشد.

/ 0 نظر / 28 بازدید