شهزاده سمرقندی شاعر ؛ روزنامه نگار و پژوهشگرادبیات فارسی تاجیکی

 

شهزاده سمرقندی  در 19 نوامبر 1975 (28 آبان 1354) در نزدیکیِ سمرقند به دنیا آمدند، ایشان فارغ التحصیل دانشکدۀ زبان و سخنشناسی تاجیکی دانشگاه سمرقند هستند و در رشتۀ زبان فارسی دانشگاه زبان های خارجی سمرقند ادامه تحصیل دادند. از کودکی شعر می سرائیدند، اشعارشان در رسانه های گروهی چاپ شده . در سالهای اخیر در اروپا با رسانه های گروهی بین المللی همکاری می کنند. در رشتۀ فیلم سازی هم چهار سال در لندن دوره دیدند. در یک فیلم مستند نیز با نام چرخ و فلک، ساختۀ مهدی جامی – همسر روزنامه نگارشان - به عنوان راوی شرکت داشتند.

/ 0 نظر / 98 بازدید