اقدام برای بازگشت به خط نیاکان

 

در چارچوب "اقدام برای بازگشت به خط نیاکان" در تاجیکستان؛ 25 فروردین 1391

ما، پارسیگویان آسیای مرکزی، از دولت تاحیکستان می خواهیم که به آغوش خط پارسی برگردد، تا پیوند مجدد ما با دیروز، امروز و فردای ملت حاصل شود

Мо, порсигўёни Осиёи Марказ...
й, аз давлати Точикистон мехоҳем, ки ба оғўши хатти порсй баргардад, то пайванди мучаддади мо бо дирўз, имрўз ва фардои миллат ҳосил шавад.

We, the Persian-speakers of Central Asia, are appealing to the government of Tajikistan to re-embrace the Persian script in order to reconnect us with our past, present and future.

Мы, персоязычные Центральной Азии, призываем правительство Таджикистана вернуть персидскую письменность народу, чтобы восстановить связь с нашим прошлым, настоящим и будущим
/ 0 نظر / 70 بازدید