شعری زیبا از استاد لایق شیرعلی Шеъри зебо аз Устод Лоик Шерали

شعری زیبا از استاد لایق شیرعلی

ای هموطن با همدگر چون و چرا،چرا؟
کردیم بزمخانه را ماتم سرا،چرا؟
داریم یک ترانه ی شیوای سرنوشت،
در یک ترانه ما و تو ناهمسُرا چرا؟

چشمه یکی‌و بر همه لب تشنه میرسد،
در صد محل با هم زنی صد کوزه را چرا؟
رفتند تنگچشمکان به دنبال آفتاب
ما و تو چشم بسته و واپسگرا چرا؟
رفته ایم در تعصب خود تا گلو فرو،
رفتند هیچ بودگان از ما فرا چرا؟
مایم نا برادران از صلب یک پدر،
جان برادر،چرا؟ ای خواهر چرا؟
مایم نا برابران از این و آن نعمت،
استاد مهترا،چرا؟ ای کهترا،چرا؟

Шеъри зебо аз Устод Лоик Шерали

Эй ҳамватан, ба ҳамдигар чунучаро чаро
Кардем базмхонаро мотамсаро чаро?
Дорем як таронаи шевои сарнавишт,
Дар як тарона мову ту ноҳамсаро чаро?

Чашма якеву бар ҳама лабташна мерасад,
Дар сад маҳал ба ҳам занӣ сад кӯзаро чаро?

Рафтанд тангчашмакон дунболи офтоб
Мову ту чашмбаставу вопасгаро чаро?

Рафтем дар таассуби худ то гулӯ фурӯ,
Рафтанд ҳеҷбудагон аз мо фаро чаро?

Моем нобародарон аз тухми як падар,
Ҷони бародаро, чаро? Эй хоҳаро, чаро?

Моем нобаробарон аз ину он намат,
Устоди меҳтаро, чаро? Эй кеҳтаро, чаро
/ 0 نظر / 42 بازدید