ای زبان فــارسی

ای زبان فــارسی، ای دُر دریای دری
ای تو میراث نیاکان،ای زبان مادری
در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما
از تو برپا، رایت دانایی و دانشوری
کابل و تهران و تبریز و بخـــارا و خجــند
جمله، ملک توست تا بلخ و نشاپور وهری
... جاودان زی، ای زبان دانش و فرزانگی
تا به گیتــی، نور بخشـــد آفتاب خاوری
فارســــی را پاس می داریم، زیرا گفته اند
قدر زر، زرگر شناسد، قدرِگوهر، گوهری
/ 0 نظر / 54 بازدید