ترانه آغوش وا کن ای مادروطن از رستم عجمی شاعر جوان تاجیک

 

آغوش وا کن ای وطن! ای مادر وطن!

ما کودکان گمشده ات در سه کشوریم

 یک روح اشکبار ولی در سه پیکریم

 تاجیک زاد و افغانستان نژاد کیست؟ایران کجاست؟

 ما همه طفلان مادریم

 مهتاب، خوشه خوشه، پراکنده شد ز شرق

 باید یکی شویم و در آیینه بنگریم

 آیینه ی شکسته ی ماهیم بر زمین

 چندین ستاره ایم که با هم برادریم

/ 0 نظر / 21 بازدید